การขอวีซ่าออสเตรีย ไม่ยุ่งยากง่ายกว่าที่คิด

732

สำหรับผู้ที่ต้องการเดินทางไปยังประเทศออสเตรียแต่ยังไม่รู้ว่าต้องยื่นของวีซ่าอย่างไร ต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้าง วันนี้เรามาแนะนำขั้นตอน การขอวีซ่าออสเตรีย ให้คะ รับรองเข้าใจง่าย

การขอวีซ่าออสเตรีย

อย่างแรกเราต้องทำความเข้าใจเสียก่อนว่าเราจะเดินทางไปต่างประเทศซึ่งภาษาที่ใช้กันทั่วๆไปคือภาษาอังกฤษ ดังนั้นเอกสารสำคัญจำเป็นต้องแปลเป็นภาษาอังกฤษ โดยการแปลเอกสารจะต้องแปลตามต้นฉบับเท่านั้น และยื่นเอกสารแปลพร้อมกับเอกสารภาษาต้นฉบับด้วย


เอกสารที่จำเป็นสำหรับทุกประเภทของการขอวีซ่าออสเตรียได้แก่

1.ใบสมัครยื่นคำร้องการขอวีซ่าออสเตรีย ที่กรอกข้อมูลครบถ้วน โดยระบุประเภทของวีซ่า เช่น วีซ่าระยะสั้นที่สามารถพำนักในประเทศออสเตรียได้ไม่เกิน 90 วัน ได้แก่ วีซ่านักท่องเที่ยว วีซ่านักเรียน/นักศึกษา และวีซ่าเพื่อธุรกิจ หรือจะเป็นวีซ่าระยะยาว ซึ่งสามารถพำนักในประเทศออสเตรียได้ไม่เกิน 180 วัน

2.หนังสือเดินทาง ต้องมีอายุอย่างน้อย 6 เดือนหลังจากการเดินทางกลับจากประเทศออสเตรีย และจะต้องมีหน้าว่างอย่างน้อย 2 หน้า ในหนังสือเดินทาง หากจำนวนหน้าว่างไม่ถึง ผู้ยื่นขอจำเป็นต้องทำหนังสือเดินทางใหม่ก่อนยื่นคำขอวีซ่า และพร้อมถ่ายสำเนาหน้าหนังสือเดินทางจำนวน 2 ใบ

3.รูปถ่ายสีที่มีพื้นขาว มีอายุการถ่ายไม่เกิน 6 เดือน จำนวน 2 ใบ และต้องไม่เหมือนกับรูปถ่ายหน้าวีซ่าในหนังสือเดินทางเล่มปัจจุบัน

4.ประกันภัยการเดินทาง ต้องมีทุนประกันอย่างน้อย 1,500,000 บาท

5.หนังสือรับรองการทำงานตัวจริง ออกโดยหน่วยงานที่ท่านทำงานอยู่ มีอายุไม่เกิน 1 เดือน ข้อมูลในหนังสือรับรองการทำงานต้องระบุ ชื่อ-นามสกุล อาชีพ เงินเดือน และระยะเวลาในการทำงาน ในกรณีที่เป็นเจ้าของกิจการหรือประกอบธุรกิจส่วนตัว จำเป็นต้องใช้ใบจดทะเบียนการค้าที่ออกโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และมีชื่อผู้สมัครอยู่ในนั้น หากเป็นบุคคลที่ไม่มีรายได้จำเป็นต้องทำหนังสือชี้แจงที่มาของรายได้ในชีวิตประจำวัน เช่น ใครเป็นคนให้เงิน เป็นต้น และหากเป็นนักเรียน จำเป็นต้องมีหนังสือรับรองตัวจริงการเป็นนักเรียน นักศึกษา จากสถาบันการศึกษาที่ศึกษาอยู่ พร้อมสำเนาบัตรประจำตัวนักเรียน/นักศึกษา

6.เอกสารทางด้านการเงิน ได้แก่ สำเนาสมุดบัญชีธนาคารย้อนหลัง 6 เดือน พร้อมมีการเคลื่อนไหวล่าสุดไม่เกิน 1 เดือน หากในสมุดขาดการเคลื่อนไหวในบางเดือน ผู้ยื่นของวีซ่าจำเป็นต้องยื่นstatement ที่ออกโดยธนาคารเพื่อแสดงการเคลื่อนไหวของบัญชีของท่านแทน และหากในstatement ยังไม่มีการเคลื่อนไหวบัญชีในเดือนนั้น ผู้ยื่นขอวีซ่าสามารถยื่นขอ Bank Certificate จากธนาคารนั้นแทนได้ ในกรณีเป็นผู้ไม่มีรายได้ จำเป็นต้องยื่นหนังสือ Sport letter พร้อมแนบเอกสารเชื่อมโยงความสัมพันธ์

7.ใบจองตั๋วเครื่องบิน ในเอกสารจำเป็นต้องระบุชื่อผู้เดินทาง ชื่อสายการบิน วัน-เวลาการเดินทาง

8.เอกสารการจองที่พัก ในเอกสารจำเป็นต้องระบุชื่อผู้เข้าพัก ระยะเวลาเข้าพัก ที่อยู่หรือเบอร์โทรศัพท์ของที่พัก

9.แผนการเดินทาง เช่น การเดินทางไปไหนบ้างในประเทศออสเตรีย จะเข้าออกประเทสออสเตรียกี่ครั้ง ออกแล้วไปประเทศไหนต่อ เป็นต้น

เอกสารข้างต้นเป็นเอกสารหลักที่ใช้สำหรับยื่นขอวีซ่า หากเอกสารครบถ้วนสมบูรณ์ก็ไม่ใช่เรื่องยากที่จะขอวีซ่าไม่ผ่านคะ สำหรับผู้ที่ต้องการยื่นขอวีซ่าควรกระทำล่วงหน้า แต่ต้องไม่เกิน 90 วันก่อนวันเดินทางคะ และรอการอนุมัติประมาณ 15 วันทำการ

สามารถยืนขอวีซ่าได้ที่ศูนย์รับคำร้องการขอวีซ่าออสเตรีย ตั้งอยู่ที่ตึกสีลมคอมเพล็กซ์ ชั้น 15 ได้ตั้งแต่วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 08.30-16.00 น. และหากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการเตรียมเอกสารการยื่นขอวีซ่าสามารถโทรศัพท์ติดต่อได้ที่เบอร์ 0-2118-7008 หรือเข้าไปดูข้อมูลได้ที่เว็ปไซด์ www.vfsgolbal.com ยกเว้นการขอวีซ่าระยะยาวต้องยื่นคำร้องที่สถานทูตออสเตรียเท่านั้นคะ

ข้อมูลการขอวีซ่าออสเตรีย
ข้อมูลเกี่ยวกับการขอวีซ่า: vfsglobal.com
วีซ่าออสเตรีย รับทำวีซ่าออสเตรีย: thaifly.com

Previous articleการขอวีซ่าเข้าประเทศเยอรมนี ต้องมีประกันภัยการเดินทาง จริงหรือ?
Next articleการยื่นขอวีซ่าสวิสเซอร์แลนด์ มีเทคนิคง่ายๆ มาดูกัน