วิธีขอ วีซ่าเชงเก้น (Schengen Visa) ทำฉบับเดียวเที่ยวได้ทั่วยุโรป

2643

คนที่ต้องการจะเดินทางเข้าไปยังประเทศยุโรปอาจจะเคยได้ยินเกี่ยวกับ วีซ่าเชงเก้น (Schengen) แล้วเจ้าวีซ่าเชงเก้นนี้คืออะไร เป็นวีซ่าสำหรับประเทศไหน วันนี้เรามีคำตอบคะ

วีซ่าเชงเก้น

วีซ่าเชงเก้น (Schengen Visa) เป็นวีซ่าที่ใช้สำหรับการเดินทางเข้า – ออก ประเทศในแถบยุโรปที่มีข้อตกลงร่วมกัน โดยจะอนุญาตให้ผู้ที่ถือวีซ่าเชงเก้นนี้สามารถเดินทางต่อเนื่องเข้าออกประเทศเหล่านั้นได้โดยไม่จำเป็นต้องเสียเวลาในการยื่นขอวีซ่าที่ละประเทศ

ประเทศที่อยู่ในข้อตกลงของการใช้วีซ่าเชงเก้น มีทั้งหมด 25 ประเทศ อยู่ในกลุ่มสมาชิกสหภาพยุโรป (European Union) 22 ประเทศ ได้แก่ เบลเยี่ยม ฝรั่งเศส อิตาลี ลักเซมเบิร์ก เนเธอร์แลนด์ เดนมาร์ก กรีซ โปรตุเกส สเปน เยอรมนี ออสเตรีย ฟินแลนด์ สวีเดน สาธารณรัฐเช็ก เอสโตเนีย ฮังการี ลัตเวีย ลิทัวเนีย มอลตา โปแลนด์ สโลวัก สโลวีเนีย และไม่ได้เป็นสมาชิกสหภาพยุโรป 3 ประเทศ ได้แก่ สวิตเซอร์แลนด์ นอร์เวย์ ไอซ์แลนด์

การยื่นขอ วีซ่าเชงเก้น มีขั้นตอนอย่างไรบ้าง

วีซ่าเชงเก้นก็คล้ายคลึงกับการยื่นขอวีซ่าเข้าประเทศอื่นๆ เพียงแต่ว่าผู้ยื่นคำขอวีซ่าจะต้องไปยื่นขอทำวีซ่าเชงเก้นต่อสถานทูตของประเทศที่จะเดินทางเข้าไปเป็นประเทศแรกเมื่อเดินทางเข้าถึงยุโรปในกรณีที่พำนักอยู่ในแต่ละประเทศนานเท่ากัน หรือให้ยื่นที่สถานทูตของประเทศที่ท่านพำนักนานที่สุดในการเดินทางก็ได้ เอกสารหลักได้แก่

  • แบบฟอร์มคำร้องขอวีซ่าเชงเก้น
  • รูปถ่ายสีขนาด 2 นิ้ว บนพื้นหลังสีขาว (บางสถานทูตจะระบุขนาดหน้าในภาพเพื่อใช้สำหรับยื่นวีซ่าเชงเก้นเท่านั้น จึงควรแจ้งเจ้าหน้าที่ให้ทราบเสียก่อน)
  • หนังสือเดินทาง ที่มีอายุการใช้งานไม่ต่ำกว่า 6 เดือน พร้อมสำเนา
  • หลักฐานการสำรองเที่ยวบิน ระบุวันเดินทางไป- กลับ
  • หนังสือรับรองการทำงาน หรือ หนังสือรับรองสถานภาพนักเรียน/นักศึกษา
  • หลักฐานข้อมูลส่วนบุคคล เช่น สำเนาทะเบียนสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ- นามสกุล เป็นต้น
  • หลักฐานทางการเงิน
  • ประกันการเดินทาง (Travel Insurance) ที่ต้องคุ้มครองทั้งทวีปยุโรป ไม่ใช่ประเทศใดประเทศหนึ่ง มีวงเงินคุ้มครองอย่างน้อย 1,500,000 บาท

วีซ่าเชงเก้นแบ่งออกเป็น 4 ประเภท ได้แก่

วีซ่าเชงเก้นประเภท A เป็นวีซ่าสนามบินหรือทรานซิส กรณีที่ต้องการแวะในประเทศที่ในกลุ่มเชงเก้นวีซ่า ระหว่างเดินทางจากประเทศหนึ่งไปอีกประเทศหนึ่ง แต่ในกรณีที่ท่านไม่ต้องการออกนอกบริเวณสนามบินก็ไม่จำเป็นต้องขอวีซ่าประเภทนี้

วีซ่าเชงเก้นประเภท B เป็นวีซ่าทรานซิส คล้ายกับประเภท A แต่มีวีซ่าประเภทนี้จะมีอายุไม่เกิน 5 วัน สำหรับผู้ที่ต้องการเดินทางไปยังประเทศที่ไม่ใช่ในกลุ่มยุโรป เช่น สหรัฐอเมริกา จะต้องแวะผ่านยุโรป

วีซ่าเชงเก้นประเภท C หรือวีซ่าเพื่อการพำนักระยะสั้น (short- term stay visa) คนส่วนมากที่ยื่นขอวีซ่าเชงเก้นมักจะเป็นประเภท C กันเสียส่วนมาก สำหรับวีซ่าประเภทนี้ผู้เดินทางจะสามารถพำนักหรือเดินทางอยู่ในประเทศในกลุ่มเชงเก้นได้ไม่เกิน 90 วัน ภายในระยะเวลา 6 เดือน หมายถึงในรอบระยะ 6 เดือน คุณจะต้องเดินทางเข้าออกรวมกันแล้วไม่เกิน 90 วันนั้นเอง

วีซ่าเชงเก้นประเภท D หรือวีซ่าระยะยาว (Long stay visa) เป็นวีซ่าที่ผู้ยื่นสามารถเดินทางหรือพำนักในประเทศกลุ่มเชงเก้นได้นานเกิน 90 วัน ทั้งนี้ยังต้องขึ้นอยู่กับกฎข้อบังคับของแต่ละประเทศด้วย เช่น ถ้าเป็นวีซ่าเชงเก้นฝรั่งเศสจะสามารถเข้าออกประเทศในกลุ่มเชงเก้นด้วยกันได้เลย ,

นอกจากจะเข้าออกประเทศในกลุ่มเชงเก้นได้แล้ว ผู้ถือวีซ่าเชงเก้นยังเดินทางเข้าประเทศ โครเอเชีย โรมาเนีย บัลกาเรีย มอเตเนโกร อัลบาเนีย และมาเซโดเนีย ได้โดยไม่ต้องขอวีซ่าเข้าประเทศเหล่านี้ แต่ทั้งนี้ระยะเวลาในการพำนักในแต่ละประเทศจะไม่เท่ากันจึงครวตรวจสอบให้แน่นอนเสียก่อน

วีซ่าเชงเก้นจะมีอายุตามระยะเวลาที่ท่านทำเรื่องยื่นขอไว้นะคะ เหมือนกับวีซ่าทั่วๆไป แต่ก็ทำให้นักเดินทางสะดวกสบายมากขึ้น ไม่ต้องเสียเวลาในการทำวีซ่าหลายๆประเทศด้วยคะ

ข้อมูลวีซ่าเชงเก้น
บริการรับยื่นวีซ่าทุกประเทศ: wonderfulpackage.com
กลุ่มประเทศเชงเก้น: cmucoor.oop.cmu.ac.th

Previous articleยื่นวีซ่าประเทศสโลวาเกีย ตามขั้นตอนแบบละเอียด Step By Step
Next articleตัดผมวันไหนดี ถ้าเลือกวันนี้แล้วจะดีขึ้นไหม…