ยื่นวีซ่าประเทศสโลวาเกีย ตามขั้นตอนแบบละเอียด Step By Step

2027

สโลวาเกียเป็นหนึ่งในประเทศยุโรป ที่มีขนาดไม่ใหญ่มากนัก มีความเป็นชนบนแบบยุโรปคือสงบ เงียบ และมีธรรมชาติที่สวยงาม ผู้ที่ต้องการเดินทางเข้าไปเที่ยวยังประเทศสโลวาเกีย จำเป็นต้องยื่นขอวีซ่า ซึ่งมีขั้นตอน ยื่นวีซ่าประเทศสโลวาเกีย ไม่ยุ่งยากคะ

ยื่นวีซ่าประเทศสโลวาเกีย

เอกสารสำหรับการยื่นวีซ่าประเทศสโลวาเกีย

1.แบบฟอร์มคำร้องขอวีซ่า พร้อมกรอกข้อมูลครบถ้วน

2.หนังสือเดินทาง ที่มีอายุการใช้งานอย่างน้อย 6 เดือน ถ้ามีเล่มเก่าให้แนบมาด้วย

3.รูปถ่ายสีพื้นหลังขาว ขนาด 3.5*4.5 เซนติเมตร ถ่ายไว้ไม่เกิน 3 เดือน จำนวน 2 ใบ สำหรับขนาดของรูปต้องตรงตามนี้เท่านั้นนะคะ มิฉะนั้นสถานทูตจะไม่รับพิจารณาคำร้องขอของท่าน

4.เอกสารส่วนบุคคล สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาบัตรประชาชน ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล ทะเบียนสมรส สูติบัตร(อายุไม่ถึง 20 ปี)

5.หลักฐานเกี่ยวกับการทำงาน เช่น หนังสือรับรองการทำงานจากบริษัทหรือสังกัดงานของท่าน ระบุตำแหน่ง วันเดือนปีที่เริ่มทำงาน ระยะเวลาการทำงาน เงินเดือน ช่วงเวลาที่ขอลางานเพื่อเดินทางเข้าประเทศสโลวาเกียหลังจากนั้นจะเดินทางกลับมาทำงานในวันเดือนปีใด โดยเอกสารต้องแปลเป็นภาษาอังกฤษ

6.หากเป็นเจ้าของธุรกิจ จำเป็นต้องมีสำเนาใบทะเบียนการค้า ใบทะเบียนพาณิชย์ หนังสือรับรองบริษัท ใบเสียภาษี

7.หลักฐานทางการเงิน การเคลื่อนไหวของบัญชีเงินฝากอย่างน้อย 6 เดือน โดยต้องอัพเดตเป็นเดือนปัจจุบัน ควรเลือกเล่มที่มีการเคลื่อนไหวทางบัญชีสม่ำเสมอ

8.ในกรณีที่ทางบริษัทเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายในการเดินทางของท่านและผู้เดินทางทั้งหมด จำเป็นต้องมีจดหมายจากบริษัทเพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อค่าใช้จ่าย และการกลับมาทำงานของผู้เดิน และยังต้องระบุเหตุผลที่จัดให้มีการเดินทางครั้งนี้ด้วย

9.กรณีที่เป็นนักเรียน นักศึกษา จำเป็นต้องมีหนังสือรับรองจากสถาบันการศึกษา (ภาษาอังกฤษ)ตัวจริง

10.กรณีที่เป็นเด็กอายุต่ำกว่า 20 ปี เดินทางพร้อมบิดาหรือมารดา เพียงท่านใดท่านหนึ่ง บิดาหรือมารดาที่ไม่ได้ร่วมเดินทางด้วยจะต้องทำจดหมายยินยอมให้บุตรเดินทางไปพร้อมกับบิดาหรือมารดา โดยไปยื่นเรื่องที่ว่าการอำเภอหรือเขต โดยมีนายอำเภอหรือผู้อำนวยการเขตลงลายมือชื่อ และประทับตรารับรองทางราชการอย่างถูกต้อง

11.ใบจองตั๋วเครื่องบิน

12.ใบจองที่พัก โรงแรม

13.ประกันการเดินทาง ต้องมีมูลค่าไม่ต่ำกว่า 30,000 ยูโร

14.หนังสือเชิญจากบริษัทหรือหน่วยงานในประเทศสาธารณรัฐสโลวัก (สำหรับวีซ่าธุรกิจ)
เมื่อท่านเตรียมเอสการเรียบร้อยแล้ว ผู้ยื่นขอวีซ่าจำเป็นต้องไปยื่นวีซ่าด้วยตนเองเท่านั้น โดยโทรนัดวันยื่นเอกสารล่วง เพราะสถานทูตเปิดรับทำวีซ่าวันละ 2 คิวเท่านั้น สถานทูตสโลวาเกีย ตั้งอยู่ที่ อาคารกรุงเทพประกันภัย ถนนสาทรใต้ เปิดทำการเฉพาะวันพุธและวันพฤหัสบดี เวลา 9.00-12.00 น. เท่านั้น เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ 0-3677-3445-6 หรืออีเมลล์ [email protected] หลังจากยื่นเอกสารแล้วทางสถานทูตจะใช้เวลาพิจารณาประมาณ 7 วันทำการ

สำหรับประเทศสโลวาเกียเป็นประเทศหนึ่งในกลุ่มเชงเก้น นั้นหมายความว่าท่านสามารถยื่นขอวีซ่าเชงเก้น วีซ่าเชงเก้นคือวีซ่าสำหรับเข้าออกประเทศแถบยุโรปที่มีข้อตกลงร่วมกันว่าจะอนุญาตให้ผู้ที่ถือวีซ่าเชงเก้นเดินทางเข้าออกประเทศในกลุ่มได้โดยไม่จำเป็นต้องทำวีซ่าของแต่ละประเทศนั้นอีก ด้วยเหตุผลนี้เราจึงสามารยี่นขอวีซ่าเชงเก้นเพื่อเข้าประเทศสโลวาเกียได้อีกทางหนึ่ง โดยยื่นคำร้องขอได้ที่สถานทูตออสเตียร หรือยื่นที่ศูนย์คำร้องขอวีซ่าประเทศออสเตรีย

การยื่นขอวีซ่าเชงเก้นมีขั้นตอนไม่ค่อยแตกต่างกับการยื่นขอวีซ่าทั่วไป เอกสารที่ใช้ก็คล้ายคลึงกัน จะความแตกต่างกันบ้างในประการ ผู้ยื่นขอจึงจำเป็นต้องตรวจสอบข้อมูลให้ครบถ้วนเสียก่อนจะทำการยื่นขอวีซ่าคะ

ผู้ที่จะเดินทางเข้าประเทศสโลวาเกียจะเลือกยื่นขอวีซ่าแบบไหนก็แล้วแต่วัตถุประสงค์การเข้าประเทศของแต่ละบุคคลคะ อย่างไรก็ตามหากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับเอกสารหรือขั้นตอนการสมัครขอวีซ่า สามารถสอบถามได้ที่สถานทูตสาธารณรัฐสโลวาเกียว สถานทูตออสเตรีย และศูนย์ยื่นคำร้องขอวีซ่าออสเตรียคะ

ข้อมูลยื่นวีซ่าประเทศสโลวาเกีย
ข้อมูลทุกอย่างเกี่ยวกับวีซ่า: vfsglobal.com
เอกสารยื่นวีซ่าสโลวัก: plan-travel.com

Previous articleขอวีซ่าออสเตเรีย ..แบบออนไลน์ง่ายสุดๆทำได้ด้วยตัวเอง
Next articleวิธีขอ วีซ่าเชงเก้น (Schengen Visa) ทำฉบับเดียวเที่ยวได้ทั่วยุโรป