กกท.เปิดตัวค่านิยมองค์กร VRSAT

40

VRSAT

ถือเป็นสโลแกนที่น่าสนใจเป็นอย่างยิ่ง สำหรับการพัฒนาวงการ กีฬาประเทศไทย อย่างแท้จริง

เมื่อล่าสุด ดร.ก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.)ได้ร่วมเป็นประธาน เปิดกิจกรรมเปิดตัวค่านิยมองค์กรที่ชื่อว่า “VRSAT” ร่วมด้วย นายวิษณุ ไล่ชะพิษ รองผู้ว่าการ กกท. ฝ่ายบริหาร, นายประชุม บุญเทียม รองผู้ว่าการ กกท. ฝ่ายกีฬาเป็นเลิศและวิทยาศาสตร์การกีฬา, นางโปรดปราน สมานมิตร รองผู้ว่าการ กกท. ฝ่ายยุทธศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ผู้บริหาร พนักงาน ผู้ช่วยปฏิบัติงาน ที่ทั้งหมดได้เข้าร่วมงาน ณ ห้องประชุมชั้น 25 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2564

โดยผู้ว่าการ กกท. ได้เปิดเผยถึงเรื่องราวอันน่าสนในในครั้งนี้ว่า

 “กกท. เป็นองค์กรหลักในการส่งเสริมและพัฒนาการกีฬาของประเทศไทย มีวิสัยทัศน์ คือ “พัฒนากีฬาเพื่อเป็นกลุ่มผู้นำทางการกีฬาระดับเอเชีย และสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับประเทศอย่างยั่งยืน” โดยส่งเสริมสนับสนุนบุคลากรและองค์กรทางการกีฬา เพื่อให้บรรลุผลดังกล่าว กกท. จึงได้จัดทำค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กรอันเป็นกลไกสำคัญในการผลักดันให้การกีฬาแห่งประเทศไทยเป็นองค์กรสมรรถนะสูง สามารถตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย และมีการเติบโตอย่างยั่งยืน”

 “กกท. จึงได้กำหนดค่านิยม VRSAT ขึ้นมาโดยมีความหมาย ดังนี้

V ย่อมาจาก Visionary คือ ความมีวิสัยทัศน์

R ย่อมาจาก Risk Management คือ การจัดการความเสี่ยง

S ย่อมาจาก Spirit คือ ความมีสปริตในการทำงาน

A ย่อมาจาก Accountability คือ ความพร้อมรับผิดชอบ

T ย่อมาจาก Teamwork คือ การทำงานเป็นทีม”

 “โดยค่านิยมดังกล่าว จะเป็นแนวปฏิบัติให้บุคลากรในองค์กรดำรงตนในการปฏิบัติงาน โดยพึงรับรู้และตระหนัก ร่วมแรงร่วมใจปฏิบัติ นำไปสู่การมีพฤติกรรมที่สอดคล้องกับค่านิยมนี้จนกลายเป็นวัฒนธรรมองค์กรในที่สุด กกท. ยังได้จัดตั้งทีมผู้นำการเปลี่ยนแปลง หรือ Change Agent ซึ่งเป็นตัวแทนมาจากทุกหน่วยงานเป็นกำลังในการผลักดันสร้างการรับรู้และความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับค่านิยมและพฤติกรรมที่พึงประสงค์ของ กกท. อีกด้วย”

TKPcomic

Previous articleแฟนคลับไม่ปลื้ม หุ่นขี้ผึ้ง Rihanna ลุ๊ค “ซานตี้” ที่ Madame Tussauds เบอร์ลิน
Next articleคนเกิดวันอังคารอย่าโลเล! ตัดสินใจชีวิตคู่กับรักต่างวัยได้ทันที