ราชกิจจาฯ ประกาศ เงินสนับสนุนโครงการรัฐที่เกี่ยวกับโควิด “ไม่ต้องเสียภาษี”

129

วันที่ 18 พฤษภาคม 65 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ กฎกระทรวง ฉบับที่ 382 (พ.ศ.2565) ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร ลงนามโดยนายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ให้ไว้ ณ วันที่ 5 พฤษภาคม 65 มีเนื้อหาระบุว่า

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 4 แห่งประมวลรัษฎากร ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 20) พ.ศ.2513 และมาตรา 42 (17) แก่งประมวลรัษฎากร ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 10) พ.ศ.2496 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังออกกฎกระทรวงไว้ดังนี้

ข้อ 1 กำหนดให้เงินได้ที่ผู้มีเงินได้ ได้รับเป็นเงินสนับสนุนหรือประโยชน์อื่นใดจากภาครัฐดังต่อไปนี้ เป็นเงินได้พึงประเมินที่ได้รับยกเว้น ไม่ต้องรวมคำนวณเพื่อเสียภาษีเงินได้

ข้อ 2 กฎกระทรวงนี้ให้ใช้บังคับสำหรับเงินได้พึงประเมินที่ได้รับในปี พ.ศ.2564

สำหรับเหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่รัฐบาลได้จัดให้มีเงินสนับสนุนหรือประโยชน์อื่นใดจากภาครัฐ อันเนื่องมาจากการบรรเทาผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในทุกโครงการของรัฐ สมควรกำหนดให้เงินสนับสนุนหรือประโยชน์อื่นใดที่ผู้มีเงินได้ได้รับจากโครงการ ในปีภาษี พ.ศ.2564 เป็นเงินได้พึงประเมิน ได้รับยกเว้นไม่ต้องรวมคำนวณเพื่อเสียภาษีเงินได้

 

 

Previous article“แพทองธาร” อ้อนชาว กทม. เลือกผู้สมัคร ส.ก.เพื่อไทย ยันไม่ขายฝันแน่นอน
Next articleจับตาพลังเงียบ “เสียงทหาร ตบเท้าเข้าคูหา” เลือกผู้ว่าฯ กทม.