นายก แจ้งจะใช้ทุกมาตรากับผู้ชุมนุมที่ฝ่าฝืนกฎหมาย

5

จากเหตุการณ์ชุมนุมของกลุ่มราษฎรเมื่อวันที่ 18 พ.ย.บริเวณหน้าสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ที่ได้การปาสิ่งของเข้าไปในบริเวณสำนักงาน รวมทั้งการฉีดพ่นสีป้ายด้านหน้า และบริเวณใกล้เคียง ทำให้ตำรวจได้รับบาดเจ็บ ล่าสุดนายกรัฐมนตรีได้ออกมาโต้ตอบการกระทำที่ไม่อยู่ในขอบเขตโดยการประกาศแถลงการณ์จะใช้ทุกกฎหมายเอาผิดผู้ฝ่าฝื่น นายกรัฐมนตรี พล.อ. ประยุทธ์ จันทรโอชา ออกแถลงการณ์บังคับใช้กฎหมายขั้นเด็ดขาด คุมม็อบรุนแรงที่ฝ่าฝืนกฏหมาย โดยมีเนื้อหาดังนี้

จากสถานการณ์การชุมนุมในห้วงที่ผ่านมา ซึ่งรัฐบาลและทุกฝ่ายกำลังร่วมกันหาทางออกโดย สงบและสันติ บนพื้นฐานของกระบวนการตามกฎมาย และการปกครองระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

อย่างไรก็ตาม สถานการณ์ดังกล่าวยังไม่มีท่าทีที่จะบรรเทาลง แม้รัฐบาลได้แสดงความจริงใจในการแก้ปัญหา โดยหน่วยงานด้านความมั่นคงได้ใช้ความพยายามปฏิบัติหน้าที่ในการักษาความสงบเรียบร้อย รววมทั้งติดตาม และประเมินสถานการณ์อย่างใกล้ชิด ดำเนินการต่างๆตามหลักสากลด้วย ความมระมัดระวัง โดยตั้งอยู่บนพื้นฐานของการรักษาบรรยากาศของความรักความสามัคคีปรองดองของทุกคนในชาติ เพื่อรักษาผลประโยชน์ของบ้านเมืองและประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศเป็นสำคัญ

ปัจจุบันสาถานการณ์ยังคงไม่คลี่คลายในในทิศทางที่ดีนัก และมีแนวโน้มจะพัฒนาไปสู่ความขัดแย้ง นำไปสู่ความรุนแรงมากยิ่งขึ้น หากปล่อยให้เป็นเช่นนี้ต่อไปอาจเกิดความเสียหายต่อประเทศชาติ และสถาบันอันที่รักยิ่ง รวมทั้งยังความสงบสุขปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนโดยทั่วไป รัฐบาลและหน่วยงานด้านความมั่นคงจึงจำเป็นต้องเพิ่มความเข้มข้นในการปฏิบัติโดยจะบังคับใช้กฎหมายทุกฉบับบ ทุกมาตราที่มีอยู่ ดำเนินการต่อผู้ชุมนุมที่กระทำความผิดฝ่าฝืนกฎหมาย เพิกเฉยต่อการเคารพสิทธิเสรีภาพของบุคคลอื่น โดยจะดำเนินคดีต่างๆให้เป็นไปตามกระบวนการยุติธรรมของประเทศ ที่สอคคล้องกับหลักการศาล

ร่วมแสดงความคิดเห็น