วีระ สมความคิด ก่อ “กลุ่มราษฏรเพื่อการปฏิรูป จี้ให้นายาลาออก

2

นายวีระ สมความคิด เลขาการเครือข่ายประชาชนต้านคอร์รัปชั่น โพสต์แถลงการณ์ของกลุ่มที่อ้างชื่อว่า “กลุ่มราษฎรเพื่อการปฏิรูป” มีเนื้อหาดังนี้

พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ท่านหมดเวลาแล้วที่จะดันทุรังอยู่ในอำนาจต่อไป ประชาชนจำนวนมาออกมาขับไล่เพราะไม่อาจทนเห็นความเสียหายที่กำลังเกิดขึ้นกับชาติบ้านเมือง ท่านต้องเสียสละตนเองด้วยการลาออกจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรี เพื่อให้บ้านเมืองเดินต่อไปได้ เพราะท่านคือตัวปัญหาของประเทศที่ทำความเสียหายให้กับประเทศที่ทำความเสียหายให้กับประเทศทั้งด้านการเมือง สังคม เศรษฐกิจ ที่สำคัญท่านเป็นผู้ที่สร้างความขัดแย้งของคนในชาต การเสียสละของท่านจะนำพาให้ประเทศกลับสู่ความสงบสุขอีกครั้ง ข้อเสนอนี้ เป็นข้อเสนอที่ตรงไปตรงมาที่สุดของ “กลุ่มราษฎรเพื่อการปฏิรูป” เพื่อให้บ้านเมืองกลับสู่ความสงบสุข และเดินไปข้างหน้าได้ โดยมีผู้เห็นชอบร่วมลงนามข้างท้ายนี้

 1. นายสมบูรณ์ ทองบุราณ
 2. นายวีระ สมความคิด
 3. นายไทกร พลสุวรรณ
 4. นายเศวต ทินกูล
 5. นพ.อนันต์ โลหะพัฒนบำรุง
 6. ทนายกฤษณ์ ขำทวี
 7. ทนายการุณ ใสงาม
 8. น.สพ. ณัฐธนนท์ ศักดิ์ดิษยนนท์
 9. นายวัชระ เพชรทอง
 10. ทนายบุญธร อุปนันท์
 11. นายพิจักษณ์ ตระกูลจันทร์ผง
 12. นายองอาจ ตันธนสิน
 13. ทนายชูชาติ กันภัย
 14. นายณฐปนนท์ ใจจำแปง
 15. นางสาวชิณาร์ ฉายแสง
 16. นางสาวอาริสา ทิปสน
 17. นายจอมพล รุ่งเรืองชูเลิศ
 18. นายอนิรุทธิ์ เทพหัสดิน ณ อยุธยา
 19. นายสัมฤทธิ์ ชินวงษ์
 20. พ.ต.ดร. วีนัตย์ แดงด้อมยุทธ
 21. นางวัฒนา เทพหัสดิน ณ อยุธยา
 22. พล.ต.ต. วิฑูรย์ สัตยเทวา
 23. นายภานุพงศ์ มุกดารา
 24. นางระวีวรรณ บุนนาค
 25. พล.ต.ต พิชัย ศิลาทอง
 26. นายพรพรหม สังขสุข
 27. นายชินวัฒน์ ตั้งสุทธิจิต
 28. พ.ต.ท. วันชัย ทองแผ่น
 29. รศ.ตรีเนตร สาระพงษ์
 30. นายมานะ มติธรรม
ร่วมแสดงความคิดเห็น