ขอวีซ่าเข้าสหรัฐอเมริกา แบบท่องเที่ยวหรือวีซ่าชั่วคราว

3153

เนื่องจากการขอวีซ่าเข้าประเทศสหรัฐอเมริกามีด้วยกันหลายประเภท แต่เราจะเน้นวีซ่าการท่องเที่ยวหรือวีซ่าชั่วคราว สำหรับผู้ที่อยากเข้าไปท่องเที่ยวในอเมริกาจะได้เข้าใจ และสามารถนำข้อมูลเหล่านี้ไปใช้สำหรับการ ขอวีซ่าเข้าสหรัฐอเมริกา ได้คะ

ขอวีซ่าเข้าสหรัฐอเมริกา

โดยทั่วไปแล้วการยื่นขอวีซ่าแบบชั่วคราวเพื่อการท่องเที่ยว (B2) นั้น ผู้ที่ทำการยื่นขอวีซ่าจำเป็นต้องแสดงให้เจ้าหน้าที่เห็ยว่าคุณมีคุณสมับติที่จะได้รับวีซ่า โดยแสดงเจตนาชัดเจนว่าจะไม่อยู่อาศัยในสหรัฐฯและสแดงหลักฐานที่ช่วยสนับสนุนเจตนาการยื่นขอวีซ่าท่องเที่ยวของท่านด้วย เช่น เอกสารการจองโรงแรมที่พัก แผนการท่องเที่ยวที่เตรียมไว้ หนังสือรับรองจากบริษัทที่ท่านทำงานอยู่ และหลักฐานทางการเงิน ซึ่งเอกสารเหล่านี้จะแสดงให้เจ้าหน้าที่เห็นว่า ท่านมีเจตนาเข้าประเทศสหรัฐฯเพื่อการท่องเที่ยวจริง ไม่คิดจะอยู่อาศัยเกินเวลาที่ยื่นขอวีซ่าไว้ ทางเจ้าหน้าที่จะค่อนข้างมีความกังวลอย่างมากกับการที่อนุมัติวีซ่าท่องเที่ยวแล้ว แต่กลับไม่เดินทางออกนอกประเทศตามวันเวลาที่แจ้ง แต่กลับลักลอบอยู่ภายในประเทศแทน

ผู้ที่ประสงค์จะยื่นขอวีซ่าจำเป็นต้องเข้าไปกรอกคำร้องขอวีซ่าชั่วคราวหรือ DS-160 ในอินเตอร์เน็ตเสียก่อน แล้วดำเนินการชำระค่าธรรมเนียมวีซ่าให้เรียบร้อย หลังจากนั้นให้ท่านทำการนัดหมายวันที่จะเข้ามาสัมภาษณ์ที่สถานทูตหรือสถานกงสุลอเมริกา ซึ่งผู้ยื่นคำขอสามารถเปลี่ยนแปลงวันนัดหมายได้ไม่เกิน 3 ครั้ง และหากเลื่อนเกิน 3 ครั้ง ผู้ยื่นคำร้องจำเป็นต้องชำระค่าธรรมเนียมวีซ่าใหม่และไม่สามารถขอคืนค่าธรรมเนียมเก่าได้คะ

วิธีการกรอกข้อมูลในแบบฟอร์ม DS-160 มีอะไรบ้าง

1.เข้าไปที่เว็บไซด์ US Consular Electronic Application Center (CEAC) ceac.state.gov

2.แนะนำให้ใช้เครื่องมือ ToolTip Language เป็นเครื่องมือช่วยแปลให้เป็นภาษาไทยนั้นเอง แล้วกดที่ปุ่มสตาร์ท “ Star An Application” ท่านก็จะได้รับ Application ID มา ก็ให้จดเก็บไว้คะ

3.หน้าถัดเป็นการกรอกข้อมูลของการยื่นขอวีซ่าชั่วคราวแล้วคะ ข้อมูลส่วนตัว การทำงาน การศึกษา และอื่น

4.เมื่อกรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว จะต้องทำการแนบไฟล์รูปถ่ายขนาด 2*2 นิ้ว ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน และห้ามเป็นรูปถ่ายที่ปรากฎบนวีซ่าเก่า และจะต้องไม่สวมแว่นตาด้วยคะ

5.เมื่อกรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว ให้ท่านพิมพ์หน้ายืนยัน ที่มีรูปถ่ายและเลข Application ID ออกมาด้วย ไว้สำหรับยื่นในวันสัมภาษณ์

เอกสารที่ต้องเตรียมมาในวันนัดสัมภาษณ์ ได้แก่

1.หนังสือเดินทาง (passport) ที่มีอายุการใช้งานคงเหลือมากกว่าระยะเวลาที่ผู้ขอวีซ่าตั้งใจจะไปอยู่อย่างน้อย 6 เดือน

2.แบบฟอร์มขอวีซ่าชั่วคราว (Non-Immigrant Visa/DS-160) ที่กรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้วทางออนไลน์

3.รูปถ่ายสี ขนาด 5×5 เซนติเมตร จำนวน 1 รูป ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน

4.ใบเสร็จค่าธรรมเนียมวีซ่าตัวจริง ซึ่งผู้ยื่นขอวีซ่าต้องทำการชำระค่าธรรมเนียมล่วงหน้า ไม่สามารถมาชำระในวันสัมภาษณ์ได้

5.เอกสารประกอบเพิ่มเติม เช่น หลักฐานแสดงรายได้ การชะรำภาษี เอกสารครอบครองทรัพย์สินหรือธุรกิจ หนังสือรับรองจากผู้ว่าจ้างที่แสดงตำแหน่ง เงินเดือน ระยะเวลาการทำงาน เอกสารการจองโรงแรม ตั๋วเครื่องบิน หนังสือรับรองจากบริษัท จดหมายเชิญ เป็นต้น

หลังจากทำการสัมภาษณ์เรียบร้อยแล้วก็อยู่ในช่วงรอการพิจารณาอนุมัติการขอวีซ่า เมื่อวีซ่าได้รับการอนุมัติ/ไม่อนุมัติ ทางสถานทูตจะจัดส่งเอกสารคืนมายังผู้ยื่นคำขอตามที่ท่านได้แจ้งที่อยู่สำหรับจัดส่งเอกสารไว้นั้นเอง หากท่านต้องการเปลี่ยนแปลงที่อยู่จัดส่งเอกสารก็สามารถเข้าไปเปลี่ยนแปลงได้นะคะ

ข้อมูลสำหรับผู้ที่จะเดินทางไปสถานทูตอเมริกา กรุงเทพฯ ตั้งอยู่ที่ 95 ถนนวิทยุ โทรศัพท์ติดต่อ 0-2254-1171 และสถานกงสุล จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งอยู่ที่ 387 ถนนวิชยานนท์ โทรศัพท์ติดต่อ 053-252-633 คะ หากมีข้อสงสัยสามารถโทรสอบถามได้นะคะ จะได้ไม่เสียเวลาและค่าธรรมเนียมฟรีๆ

ข้อมูลการขอวีซ่าเข้าสหรัฐอเมริกา
รู้ไว้ไม่เสียหาย 8 ข้อรู้ขอวีซ่าอเมริกา ยาก-ง่าย ต้องทำอย่างไร : thairath.co.th
ยื่นคำร้องขอวีซ่า: ustraveldocs.com

Previous articleขอวีซ่าเข้าฝรั่งเศส ผ่านทางออนไลน์สะดวกกว่าเยอะ
Next articleขอวีซ่าออสเตเรีย ..แบบออนไลน์ง่ายสุดๆทำได้ด้วยตัวเอง