การขอวีซ่าเข้าจีน ใช้เอกสารอะไรบ้าง มีขั้นตอนอย่างไรมาดูกัน

4752

การเดินทางเข้าประเทศจีนไม่ว่ากรณีใดๆก็ตามหรือเพื่อกิจธุระใดก็ตามจำเป็นต้องทำการยื่นของวีซ่าเข้าประเทศทุกครั้ง การขอวีซ่าเข้าจีน นั้นมีด้วยกันอยู่หลายประเภท แต่อย่างไรก็ตามเอกสารหลักที่ทุกประเภทจำเป็นต้องเตรียมนั้นจะค่อนข้างจะคล้ายๆกัน คือ

การขอวีซ่าเข้าจีน

การขอวีซ่าเข้าจีน ใช้เอกสารอะไรบ้าง

1.หนังสือเดินทาง (passport) สำหรับผู้ที่ต้องการจะยื่นขอวีซ่าจำเป็นต้องมีหนังสือเดินทางของตนเอง และต้องมีอายุการใช้งานเหลือเกินกว่า 6 เดือน ก่อนหนังสือเดินทางจะหมดอายุ และหนังสือเดินทางจำเป็นต้องมีหน้าว่างด้วย

2.แบบฟอร์มการขอวีซ่าสาธารณรัฐประชาชนจีน ผู้ที่ต้องการเดินทางเข้าประเทศจีนจำเป็นต้องกรอกข้อมูลในแบบฟอร์มให้ครบถ้วนและข้อมูลเหล่านั้นต้องเป็นความจริง แบบฟอร์มการยื่นขอวีซ่านั้นก็จะต่างกันไปตามจุดประสงค์ของผู้ที่จะเดินทางเข้าประเทศจีน

3.รูปถ่าย รูปถ่ายหน้าปัจจุบัน หน้าตรง ไม่สวมหมวก รูปสี และมีข๋นาด 2 นิ้ว (48 มม.*33 ม.)

4.หนังสือเดินทางจีนเล่มเดิม สำหรับผู้ที่เกิดในประเทศจีน รวมทั้งฮ่องกง มาเก๊า ไต้หวัน และได้มีการโอนสัญชาติเป็นต่างชาติในเวลาต่อมา จำเป็นต้องยื่นหนังสือเดินทางจีนเล่มเดิมในครั้งแรก

5.เอกสารหลักฐานการเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุล

6.วีซ่าจีนเดิม ในกรณีชาวจีนที่เกิดในประเทศจีนแต่มีสัญชาติอื่น และเคยได้รับวีซ่าจีน จำเป็นต้องยื่นสำเนาหน้าข้อมูลที่มีรูปถ่ายและหน้าวีซ่าจีนที่เคยได้รับด้วย

นอกจากเอกสารหลักตามด้านบนแล้ว การขอวีซ่าเข้าจีน ในสถานะที่ต่างกันจำเป็นที่ต้องมีเอกสารประกอบการยื่นขอวีซ่าเพิ่มเติม เช่น

1.การยื่นขอวีซ่าธุรกิจ (วีซ่าชนิด “F”) จำเป็นต้องมีเอกสารหรือจดหมายเชิญที่ออกโดยบริษัท รัฐบาลท้องถิ่น หน่วยงาน อย่างใดอย่างหนึ่ง จดหมายที่นำมายื่นสามารถเป็นสำเนาจากโทรสาร หรือสั่งพิมพ์ก็ได้ โดยต้องระบุข้อมูลเหล่านี้ในจดหมายยืนยันการเชิญ คือ

1.1 ข้อมูลส่วนตัวของผู้ได้รับเชิญ เช่น ชื่อ-นามสกุล เพศ วันเดือนปีเกิด เป็นต้น

1.2 ข้อมูลธุรกิจที่ได้รับเชิญ เช่น จุดมุ่งหมายในการเดินทางเข้าประเทศจีน วันที่เดินทางเข้า-ออก สถานที่ทำกิจธุระ ความสัมพันธ์ต่อหน่วยงานหรือผู้เชิญ ค่าใช้จ่าย เป็นต้น

1.3 ข้อมูลหน่วยงานที่เชิญ เช่น สถานที่ตั้ง (ที่อยู่) เบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้ ตราประทับหน่วยงานหรือบริษัท ลายเซ็นผู้มีอำนาจหรือตัวแทนที่มีอำนาจแทน เป็นต้น

2.การยื่นวีซ่าท่องเที่ยว เยี่ยมญาติ (วีซ่า “ L “ ) หากเป็นการถูกเชิญ จำเป็นต้องมีจดหมายเชิญจากบริษัท หน่วยงานหรือบุคคล แต่สำหรับนักท่องเที่ยวทั่วไป จำเป็นต้องยื่นใบจองตั๋วเครื่องบินทั้งขาไป-ขากลับ ใบจองโรงแรมในจีน

3.การยื่นวีซ่านักเรียน (วีซ่า “ X” ) เอกสารหนังสือตอบรับการเข้าเรียนที่หรือแบบฟอร์มขอวีซ่านักเรียนต่างชาติในจีน ออกโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของจีน

4.การยื่นวีซ่าทำงาน (วีซ่า “Z”) จำเป็นต้องมีจดหมายเชิญจากหน่วยงานที่รับมอบหมาย จดหมายยืนยันการเชิญ ใบอนุญาตประกอบอาชีพชาวต่างชาติ หรือจดหมายเชิญชาวต่างชาติเพื่อทำงานปิโตรเลียมนอกชายฝั่งอย่างใดอย่างหนึ่ง

5.การยื่นวีซ่าลูกเรือ ( วีซ่า “C” ) จำเป็นต้องมีจดหมายที่ออกโดยบริษัทสายการบินหรือบริษัเดินเรืออย่างเป็นทางการ

6.การยื่นวีซ่านักข่าวแบบถาวร ( วีซ่า “J-1”) และ แบบชั่วคราว (วีซ่า “ J-2” )จำเป็นต้องมีจดหมายรับรองอย่างเป็นทางการจากสำนักข่าว ที่ประจำอยู่และจดหมายแจ้งวีซ่าให้ออกโดยกรมสารสนเทศ กระทรวงการต่างประเทศจีน

7.การยื่นวีซ่าผ่านแดน (วีซ่า “G “) จำเป็นมีวีซ่าที่มีอายุใช้งานในประเทศปลายทางและตั๋วเครื่องบินแบบต่อเนื่อง

8.การยื่นวีซ่าตั้งถิ่นฐาน (วีซ่า “ D “) จำเป็นต้องยืนเอกสารยืนยันสภาพการพำนักถาวรของชาวต่างชาติที่ออกโดยหน่วยงานสันติบาลจีนฉบับจริง

เราสามารถดำเนินการยื่นขอวีซ่าด้วยตนเองหรือมอบอำนาจให้บุคคลอื่นยื่นแทนได้ ที่สถานทูตจีนหรือสถานกงสุลจีนประจำประเทศไทย หลังจากนั้นรอการอนุมัติวีซ่าโดยปกติจะใช้เวลาประมาณ 4 วันทำการ

หากใครไม่อยากจะต้องไปนั่งกรอกเอกสารก็สามารถเข้าไปที่เว็ปไซด์ www.chinaembassy.or.th เพื่อทำการกรอกแบบยื่นการขอวีซ่าเข้าจีน และสั่งพิมพ์ออกมาได้เลยคะ แล้วจึงนำไปยื่นกับเจ้าหน้าที่เพื่อดำเนินการต่อไปคะ

ข้อมูลการขอวีซ่าเข้าจีนอื่นๆ
การยื่นขอวีซ่าจีน : chinaembassy.or.th
แบบฟอร์มการขอวีซ่าจีน : visaforchina.org

TKPcomic

Previous articleดูงานกวางเจาเทรดแฟร์ งานแฟร์สำหรับนักธุรกิจทั่วโลก
Next articleการขอวีซ่าเข้าประเทศเยอรมนี ต้องมีประกันภัยการเดินทาง จริงหรือ?