ทุน กพ / ทุนการศึกษาของรัฐบาล เรียนฟรีมีงานทำ!!!

338

ก่อนที่จะแนะนำให้รู้จักกับ ทุน กพ ซึ่งเป็นทุนการศึกษาของรัฐบาลไทย เรามาทำความรู้จักกับหน่วยงาน ก.พ. กันซะหน่อยก่อน “คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน” หรือ ก.พ. เป็นหน่วยงานที่ประกอบไปด้วยคณะกรรมการ ที่มีความรับผิดชอบในงานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลของภาครัฐ ซึ่งพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 7 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งหน่วยงานนี้ขึ้นเมื่อ ปีพ.ศ. 2471 โดยเรียกกันในตอนนั้นว่า “คณะกรรมการรักษาพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน” หรือ “ก.ร.พ.”

ทุน กพ

สำนักงาน ก.พ. เป็นหน่วยงานกลางด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลของข้าราชการพลเรือน ทำหน้าที่ส่งเสริมคุณภาพชีวิตและพัฒนาการทำงานของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ รวมถึงการจัดการบริหารกำลังคนในส่วนราชการให้เป็นไปตามแผนนโยบายแห่งชาติอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งตาม พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน 2551 ได้กำหนดให้มีหน้าที่ดำเนินการเกี่ยวกับทุนเล่าเรียนหลวง และทุนของรัฐบาลตามนโยบายและระเบียบของ ก.พ. ตามมาตรา 8 (8)

แต่ทุน กพ ไม่ได้มีไว้สำหรับข้าราชการเท่านั้น ยังเปิดโอกาสให้ทุนการศึกษาแก่บุคคลทั่วไปด้วย

ทุน กพ จะแบ่งเป็น 4 แบบดังนี้

1. ทุนศึกษาต่อ (บุคคลทั่วไป)

•ทุนสำหรับผู้กำลังศึกษาระดับมัธยมศึกษา เป็นทุนสำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

•ทุนรัฐบาลเพื่อดึงดูดผู้มีศักยภาพสูงฯ (ทุน UIS) เป็นทุนเพื่อคัดสรรหาบุคคลากรที่มีความรู้ความสามารถเพื่อเข้ามาช่วยพัฒนาประเทศ

•ทุนบุคคลทั่วไปในระดับปริญญา เป็นทุน สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป

•ทุนอื่นๆ เช่น ทุน UCAS ทุนรัฐบาลต่างประเทศ ทุน United World Colleges (UWC) ฯลฯ)

2. ทุนศึกษาต่อ (ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของรัฐ) เป็นทุนสำหรับการศึกษาต่อทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อพัฒนาข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ โดยต้องรับราชการมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี แต่ถ้าจะเดินทางไปศึกษาต่อที่ต่างประเทศได้ ก็ต้องรับราชการมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี และต้องผ่านการคัดเลือกจากคณะกรรมการการคัดเลือกของส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐก่อน

3. ทุนฝึกอบรม เป็นทุนสำหรับพัฒนาข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่งรับราชการมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี แต่จะเดินทางไปอบรมที่ต่างประเทศได้ ก็ต่อเมื่อรับราชการมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี และต้องผ่านการคัดเลือกจากคณะกรรมการการคัดเลือกของส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐก่อน

4. ทุนอื่นๆ สำหรับนักศึกษาที่กำลังจะเรียนจบและอยากเข้ารับราชการ คงไม่อยากพลาดกับทุน (UiS) เรามาดูรายละเอียดกันดีกว่า ว่าทุนนี้มีความน่าสนใจอย่างไรบ้าง

Undergraduate Intelligence Scholarship Program (UiS)

ทุน UiS เป็นทุนของรัฐบาล มีจุดประสงค์เพื่อเตรียมความพร้อมด้านกำลังคนในภาครัฐ ด้วยการคัดสรรบุคคลากรที่มีความรู้ความสามารถ โดยให้ทุนการศึกษาแก่นักศึกษาที่มีศักยภาพสูง ที่กาลังศึกษาอยู่ในสถาบันการศึกษาในประเทศ เพื่อเข้ามาเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศ

นักศึกษาที่ได้รับทุนนี้ จะได้รับการการวางแผนพัฒนาขีดความสามารถที่ชัดเจนอย่างเป็นระบบ ได้เรียนรู้ประสบการณ์ในการทำงานกับส่วนราชการต้นสังกัด ตลอดจนได้รับการพัฒนาฝึกอบรมเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเข้ารับราชการจริง

รายละเอียดของทุน UiS

• กลุ่มเป้าหมาย – นักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรีในชั้นปีสุดท้าย ของสถาบันการศึกษาในประเทศ

• คุณสมบัติของผู้สมัคร – ต้องมีเกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.75 สาหรับสายวิทย์ และไม่ต่ำกว่า 3.00 สาหรับสายศิลป

• สิ่งที่จะได้รับ – นักศึกษาผู้รับทุนจะได้รับทุนการศึกษาแบ่งเป็น 2 ระยะ คือ

 ระยะที่ 1 ได้รับทุนการศึกษาสาหรับชั้นปีสุดท้าย (ปีที่ 4) จนสำเร็จการศึกษาปริญญาตรีตามหลักสูตร แต่ต้องใช้ระยะเวลาเรียนไม่เกิน 1 ปี

 ระยะที่ 2 ได้รับทุนเพื่อศึกษาต่อระดับปริญญาโท ในสถาบันการศึกษาในประเทศหรือต่างประเทศ โดยหลังจากจบการศึกษาระดับปริญญาตรีแล้วจะได้รับการบรรจุเข้ารับราชการทันที และจะต้องรับราชการชดใช้ทุนเป็นระยะเวลา 2 ปี หรือ 2 เท่าของระยะเวลาที่ได้รับทุนแรก ถึงจะมีสิทธิได้รับรับทุนเพื่อศึกษาต่อระดับปริญญาโทในระยะที่ 2

ทุน กพ เป็นส่วนหนึ่งของนโยบายพัฒนาประเทศ ที่เปิดโอกาสให้กับข้าราชการและบุคคลทั่วไป ได้มีโอกาสศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น รวมถึงการฝึกอบรมและพัฒนาศักยภาพของบุคลากร ให้พร้อมที่จะปฏิบัติงานให้เกิดประโยชน์กับประเทศชาติ ผู้ที่ได้รับทุนนี้ก็ควรภาคภูมิใจ และตระหนักถึงภาระหน้าที่ในการพัฒนาประเทศชาติของเราต่อไป

ข้อมูล ทุน กพ อื่นๆ
ทุน/ทุนรัฐบาล : 2.ocsc.go.th

Previous articleแนวทางการชำระหนี้ กยศ กู้เรียนก่อนผ่อนที่หลัง
Next article10 ทุนเรียนต่อต่างประเทศ แบบฟรีๆ!!!