พาสปอร์ต เอกสารในการทำ การต่ออายุ จองคิวล่วงหน้าออนไลน์

49056

พาสปอร์ต (Passport) หรือหนังสือเดินทาง เป็นเอกสารใบเบิกทางที่สำคัญในการเดินทางไปต่างประเทศ ผู้ที่ต้องเดินทางไปต่างประเทศทุกคนต้องมีพาสปอร์ตประจำตัว ซึ่งพาสปอร์ตจะระบุข้อมูลสำคัญ เช่น ชื่อ-นามสกุล อายุ สัญชาติ รูปถ่าย และลายเซ็นของผู้ถือพาสปอร์ต เพื่อความสะดวก และใช้เป็นหลักฐานในการขอวีซ่าเดินทางไปต่างประเทศ

พาสปอร์ต

ประเภทของ พาสปอร์ต (Passport)

พาสปอร์ตหลักๆ จะมีทั้งหมด 4 แบบ แต่ละแบบจะมีอายุ 5 ปี คือ

 • พาสปอร์ตทางทูต (Diplomatic) เล่มสีแดงสดเป็นพาสปอร์ตเดินทางสำหรับนักการทูต รวมถึงข้าราชการการเมือง เพื่อเดินทางไปปฏิบัติราชการในต่างประเทศเท่านั้น
 • พาสปอร์ตราชการ (Official Passport) เล่มสีน้ำเงินเข้ม เป็นพาสปอร์ตเดินทางสำหรับข้าราชการ ที่จะเดินทางไปต่างประเทศเพื่อปฏิบัติงานราชการ
 • พาสปอร์ตยกเว้นค่าธรรมเนียม (Gratis) เล่มสีน้ำตาล เป็นพาสปอร์ตเดินทางสำหรับข้าราชการที่เกษียณอายุ รวมทั้งพนักงานของรัฐและข้าราชการที่ต้องการจะไปฝึกอบรมในหลักสูตรต่างๆ หรือไปเพื่อศึกษาต่อที่ต่างประเทศโดยใช้ทุนส่วนตัว
 • พาสปอร์ตธรรมดา (Passport) เล่มสีแดงเลือดหมู เป็นพาสปอร์ตเดินทางสำหรับบุคคลทั่วไป รวมทั้งข้าราชการและพนักงานของรัฐ เพื่อเดินทางไปทำภารกิจส่วนตัว

นอกจากนี้ยังมีพาสปอร์ตแบบชั่วคราว ซึ่งจะมีอายุ 2 ปีเท่านั้น คือ

 • พาสปอร์ตของพระ เล่มสีเขียว สำหรับพระสงฆ์หรือสามเณรที่ได้รับอนุญาตจากมหาเถรสมาคมให้เดินทางไปต่างประเทศเพื่อประกอบภารกิจของสงฆ์
 • พาสปอร์ตเพื่อไปประกอบพิธีฮัจญ์ เล่มสีเขียว สำหรับชาวมุสลิมเพื่อเดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์

ตั้งแต่ในวันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2548เป็นต้นมาทางกระทรวงการต่างประเทศได้มีการปรับเปลี่ยน “พาสปอร์ตธรรมดา” มาเป็น “พาสปอร์ตอิเล็กทรอนิกส์”(E-Passport) ซึ่งเป็นพาสปอร์ตเดินทางที่มีคุณลักษณะพิเศษทางเทคนิคตามข้อกำหนดขององค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (ICAO)พาสปอร์ตอิเล็กทรอนิกส์จะมีความปลอดภัยสูง โดยมีการบันทึกข้อมูลทางชีวภาพเอาไว้ เช่น ลักษณะใบหน้า ม่านตา หรือลายนิ้วมือ ฯลฯ ซึ่งข้อมูลเหล่านี้จะถูกฝังลงในเล่มพาสปอร์ตเลย มีการเข้ารหัสเอาไว้เพื่อสามารถตรวจสอบความถูกต้องและพิสูจน์ตัวตนของผู้ถือพาสปอร์ตได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำ รวมทั้งยังสามารถป้องกันการปลอมแปลงพาสปอร์ตได้ ซึ่งเป็นมาตรการที่สำคัญในการสกัดกั้นขบวนการก่อการร้ายข้ามชาติ และการลักลอบเข้าเมืองอย่างผิดกฎหมาย

พาสปอร์ตทําที่ไหนได้บ้าง

ถ้าอยู่กรุงเทพหรือปริมณฑล สามารถไปทำพาสปอร์ตได้ที่

 • กรมการกงสุล เลขที่ 123 ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210 เบอร์โทร 0-2981-7171-99
 • สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว อยู่ที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลซิตี้บางนา (ชั้น B1)บางนา กรุงเทพฯ เบอร์โทร0-2383-8401-3
 • สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว อยู่ที่ อาคารธนาลงกรณ์ทาวเวอร์(ชั้นใต้ดิน) แขวงบางบำหรุ เขตบางพลัด กรุงเทพฯ 10700เบอร์โทร 0-2446-8111-2

หมายเหตุ เวลาที่เปิดทำการจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.00 น. – 15.30 น.ดูรายละเอียดเพิ่มเติม สถานที่ให้บริการทำพาสปอร์ตทั้งในกรุงเทพและต่างจังหวัด คลิ๊กที่นี่ http://m.mfa.go.th

เอกสารที่ใช้ในการทำพาสปอร์ต

 • บัตรประชาชน หรือบัตรข้าราชการ หากเป็นผู้เยาว์ที่มีอายุต่ำกว่า 15 ปี ต้องใช้สูติบัตรตัวจริง และบัตรประชาชนของบิดา มารดาหรือผู้ปกครองรวมทั้งหนังสือยินยอมให้เดินทางไปต่างประเทศ
 • เอกสารอื่นๆ ในกรณีที่ข้อมูลไม่ตรงกับบัตรประชาชน หรือบัตรข้าราชการ เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล ใบสำคัญหย่า ใบทะเบียนสมรสฯลฯ
 • ค่าธรรมเนียมในการทำพาสปอร์ตใหม่ 1,000 บาท

ในกรณีที่ยื่นขอทำพาสปอร์ตที่กรมการกงสุล หรือสำนักงานสาขาในกรุงเทพ จะสามารถมารับพาสปอร์ตได้ด้วยตัวเองภายใน 2 วันทำการ หากจัดส่งทางไปรษณีย์จะใช้เวลาประมาณ 5 วันทำการ

กรณียื่นขอทำพาสปอร์ตที่สำนักงานสาขาต่างจังหวัด จะได้รับการจัดส่งทางไปรษณีย์เท่านั้น โดยใช้เวลาประมาณ 5 วันทำการ

วิธีจองคิวทำพาสปอร์ตล่วงหน้าแบบออนไลน์

ปัจุบันท่านสามารถจองคิวการทำพาสปอร์ตแบบออนไลน์ เพื่ออำนวยความสะดวกไม่ต้องไปต่อคิวนานๆ โดยเริ่มเปิดใช้มาตั้งแต่ วันที่ 3 มีนาคม 2557 ทำให้ปัจจุบันการทำ passport ไม่ใช่เรื่องวุ่นวายอีกต่อไป ดูรายละเอียดขั้นตอนได้จากวิดีโอนี้ และดำเนินการผ่านเว็บไซต์ https://www.passport.in.th

วีดีโอ – วิธีการลงทะเบียนยื่นขอหนังสือเดินทางล่วงหน้า

พาสปอร์ตหมดอายุทําไง

หากพาสปอร์ตหมดอายุ หรือมีการใช้งานครบ 10 ปีแล้ว ต้องมายื่นคำร้องขอพาสปอร์ตใหม่ด้วยตัวเอง ซึ่งการขอพาสปอร์ตใหม่นี้จะเป็นแบบ “พาสปอร์ตอิเล็กทรอนิกส์” ไม่มีแบบเดิมอีกต่อไปและคำร้องขอทำพาสปอร์ตจะถูกส่งไปยังกระทรวงการต่างประเทศเพื่อผลิตเล่มใหม่โดยใช้เวลาตั้งแต่ยื่นคำร้องจนได้รับเล่มพาสปอร์ตจากสถานเอกอัครราชทูตฯ เป็นเวลาประมาณ 4- 6 อาทิตย์

พาสปอร์ตหายต้องทําอย่างไร

 • ในกรณีที่พาสปอร์ตหายในประเทศ ต้องแจ้งความต่อเจ้าพนักงานตำรวจ และนำใบแจ้งความมายื่นขอทำพาสปอร์ตใหม่ พร้อมยกเลิกการใช้พาสปอร์ตเก่าที่สูญหาย
 • ในกรณีที่พาสปอร์ตหายในต่างประเทศ ต้องแจ้งความต่อทางการท้องถิ่นของประเทศนั้นๆ และนำใบแจ้งความพร้อมเอกสารแสดงสัญชาติ เช่น บัตรประชาชน ทะเบียนบ้าน ฯลฯ ไปติดต่อสถานกงสุลไทยเพื่อขอทำพาสปอร์ตเล่มใหม่ ดูรายละเอียด สถานกงสุลไทยประจำประเทศต่างๆได้ที่นี่ http://www.thaiembassy.org
Previous articleยาลดความอ้วน ใช้ให้ได้ผล ไม่เกิดอันตรายอย่างไร?
Next articleวิธีทำให้หน้าเรียว แนวธรรมชาติ ไม่ต้องฉีด ไม่ต้องศัลยกรรม