แก้ฝันร้ายด้วยการสวดมนต์ท่องคาถา-รำลึกคุณพระรัตนตรัย

66

การสวดมนต์

แม้หลายคนมีความเชื่อว่า “ฝันร้ายจะกลายเป็นดี” และตำราทำนายฝันก็สนับสนุนความเชื่อเช่นนั้น แต่อย่างไรก็ตาม หากต้องฝันร้าย โดยเฉพาะฝันเหมือนเป็นความจริงและเป็นเรื่องค่อนข้างใกล้ตัว ย่อมทำให้เราอดจะไม่สบายใจและวิตกกังวลไม่ได้

ในครั้งนี้ขอแนะนำวิธีการแก้ฝันร้ายตามความเชื่อโบราณ ซึ่งจะช่วยให้เราสบายใจและจิตใจสงบขึ้นบ้าง นั่นคือ สวดมนต์ท่องคาถาแก้ฝันร้าย และ สวดมนต์รำลึกถึงคุณพระรัตนตรัย ซึ่งสามารถทำได้ทั้งหลังสะดุ้งตกใจตื่นกลางดึก หรือหลังจากตื่นนอนตอนเช้าก็ได้ เริ่มจากการกราบหมอน นั่งให้เรียบร้อย มีจิตเป็นสมาธิและกุศล ก่อนเริ่มต้นสวดมนต์

สวดมนต์ท่องคาถาแก้ฝันร้าย

ท่องนะโมตัสสะ 3 จบ

ยันทุนนิมิตตัง อะวะมังคะลัญจะ

โย จามะนาโป สะกุณัสสะ สัทโท

ปาปัคคะโห ทุสสุปินัง อะกันตัง

พุทธานุภาเวนะ วินาสะเมนตุ

ยันทุนนิมิตตัง อะวะมังคะลัญจะ

โย จามะนาโป สะกุณัสสะ สัทโท

ปาปัคคะโห ทุสสุปินัง อะกันตัง

ธัมมานุภาเวนะ วินาสะเมนตุ

ยันทุนนิมิตตัง อะวะมังคะลัญจะ

โย จามะนาโป สะกุณัสสะ สัทโท

ปาปัคคะโห ทุสสุปินัง อะกันตัง

สังฆานุภาเวนะ วินาสะเมนตุ

สวดมนต์รำลึกถึงคุณพระรัตนตรัย

อะระหัง สัมมาสัมพุทโท ภะคะวา, พุทธัง ภะคะวันตัง อภิวาเทมิ … พระผู้มีพระภาคเจ้า เป็นพระอรหันต์ดับเพลิงกิเลส เพลิงทุกข์สิ้นเชิง ตรัสรู้ชอบ ได้โดยพระองค์เอง ข้าพเจ้าขออภิวาท พระผู้มีพระภาคเจ้า ผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบาน (กราบ)

สวากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม, ธัมมังนะมัสสามิ … พระธรรมเป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้า ตรัสไว้ดีแล้ว ข้าพเจ้าขอนมัสการ พระธรรม (กราบ)

สุปะฏิปปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ สังฆัง นะมามิ … พระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้า ปฏิบัติดีแล้ว ข้าพเจ้าขอนอบน้อมพระสงฆ์ (กราบ)

Previous article10 วิธีทำบุญสะเดาะเคราะห์ เพื่อให้จิตใจกลับมาเบิกบาน
Next articleความเชื่อเรื่อง “กระเป๋าสตางค์” เสริมดวงชะตาด้านการเงิน